Pogoji nagradne igre 2023


1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator in izvajalec nagrdne nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) je Petriot proizvodnja in trgovina, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra ni sponzorirana s strani podjetja Meta in ni povezana s podjetjem Meta (Facebook ali Instagram) kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec nagradne igre.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni aktivnosti lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in EU.

3. TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka na Instagram strani PetriotGin od 30. 7. 2023 do vključno 4.8. 2023 do 20. ure. Namen nagradne igre je promocija spletne skupnosti destilarne Petriot.

4. POTEK NAGRADNE IGRE IN IZBOR NAGRAJENCEV

Nagradna igra na platformi INSTAGRAM (v nadaljevanju IG):
V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre je že ali postane del @petriotgin IG skupnosti, deli v komentar objave nagradne igre tri osebe ter objavo nagradno igro deli na svojem IG »story-ju«.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Izbor nagrajencev bo potekal na sedežu podjetja destilarna Petriot in bo izveden v prisotnosti tričlanske komisije. Izbor bo opravljen tako, da se bo izmed vseh sodelujočih, ki so podali odgovor na zastavljeno vprašanje, naključno izžrebalo 1 nagrajenca. Nagrajenec bo o izboru obveščen v komentarju pod objavo nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani PetriotGin.

5. NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD
Nagradni sklad nagradne aktivnosti vsebuje pulover (1 nagrajenec). Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator si pridržuje pravico do nepodelitve nagrad iz nagradnega sklada, v kolikor presodi, da sodelujoči v nagradni aktivnosti kršijo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni aktivnosti. Plačilo akontacije dohodnine bo urejeno skladno z veljavno dohodninsko zakonodajo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Dobitnik nagrade bo obveščen v komentarju pod objavo nagradne igre najkasneje 2 dni po zaključku nagradne igre. Če se dobitnik nagrad na poziv, naj sporoči svoje osebne podatke v zasebno sporočilo, ne odzove v 2 dneh, se šteje, da nagrade ne želijo prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrade bodo nagrajencem posredovane po pošti najkasneje 30 dni po zaključku nagradne igre. Denarna izplačila nagrad niso mogoča, nagrade se podelijo izključno nagrajencu in niso prenosljive. Če nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni aktivnosti in/ali da so kršili te pogoje, in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti skladno s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

6. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator si po pregledu vseh pravilnih odgovorov pridržuje pravico v katerem koli trenutku izločiti prijavljene udeležence, če:
– udeleženec prekrši pravila sodelovanja v nagradni igri;
– udeleženec ne odgovori na poziv organizatorja v roku 2 dni ali posreduje netočne osebne podatke ali če iz katerega – – koli drugega razloga ni mogoče z njim stopiti v kontakt.

7. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Nagrajenec nagradne igre mora za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter naslov prebivališča, da bo nagrada sploh lahko poslana. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih ter razpošiljanje nagrad. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v destilarni Petriot, dokler se ne pošljejo nagrade. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence poslanih nagrad. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti ilove@petriotgin.com, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

8. KONČNE DOLOČBE
Povezava do pravil te nagradne igre je na voljo na Instagram strani PetriotGin. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na IG strani PetriotGin.

V Ljubljani, 30. 7. 2023